Katalónia – a Blaugrana hazája

Szerző: Blaugrana.hu
448 megtekintő

Katalónia, a Blaugrana otthona. Legtöbben így azonosítják a futball szerelmesei közül, azonban ettől sokkal többet jelent, s az FC Barcelona talán túlzás nélkül állítható: nem csupán a sportág nyelvén az elsőszámú képviselője. Megszületése óta őrzi hagyományait, öregbíti hírnevét, hirdeti értékeit és eszméit. Ahogy a futballklubok közt a gránátvörös-kékek, úgy a nemzetek között Katalónia is egyedülálló, példaértékű, igazi kincs. Számtalanszor találkozunk azzal, hogy a Blaugrana szurkolói számára téveszmék sokasága jut eszébe Katalóniáról. Mivel a klub és szülőhazája kapcsolata rendkívül bensőséges és különleges, szétválaszthatatlanok, mint anya a gyermekétől, ezért kötelességünk néhány szóban bemutatni ezt a csodálatos vidéket, közösséget, nemzetet.

A kötelék rendkívül szoros, az FC Barcelona születésétől kezdve fokozatosan összefonódott hazájával. A klub alapítói már a kezdetek kezdetén is azon az állásponton voltak, hogy a sport segítségével Katalónia eszméit, értékeit ápolni kell, lakosait pedig szolgálni. Rövid időn belül a gránátvörös-kék klub egy sajátos életérzést nyújtott támogatóinak, amiben meghatározó szerepe volt annak, hogy szülőhazája szócsövévé, zászlóshajójává vált. Az FC Barcelona életét mindig is meghatározta Katalónia és a város történelme, és bizonyos mértékben ez fordítva is igaz.

Ingoványos talajon járunk, hiszen megpróbálunk egyszerre pontos, helyes információk segítségével egy rövid bemutatót készíteni, ugyanakkor szeretnék, ha nem egy nyers, érdektelen betűhalmaz fogadná a látogatókat, tehát a magunk módján olvasmányossá is kívánjuk tenni prezentációnk. Az FC Barcelona és szülőhazája kapcsolatát már több íráson keresztül igyekeztünk bizonyos szempontok, történelmi események segítségével bemutatni, így most sokkal inkább általánosságban szólunk írásunk témájáról, s ezzel együtt remélhetőleg egy hiteles képet festünk róla. Egyúttal bizonyítjuk azt is, hogy miért lehet afféle „Elíziumként” tekinteni Katalóniára.

Az Ibériai-félsziget koronája

Katalónia roppant érdekes helyzetben van, s ezt nem csupán politikai, földrajzi értelemben is bizton állíthatjuk. A Pireneusi-félsziget észak-keleti részén, a félsziget és az „öreg hölgy” szíve közt terül el, átölelve a Pireneusok déli bérceit, megpihenve a Katalóniai-hegység lankáin, megmártózva a Földközi tenger habjaiban, melybe Katalónia déli csücskénél az Ebro folyó öles deltában torkollik. Földrajzi elhelyezkedése jelentősen befolyásolta történelmét. Az ókorban a partvidék volt az Ibériai-félsziget kapuja, s ennek megfelelően előbb a kereskedelem, majd később a politika fontos tényezőjévé vált. A félsziget és Európa törzsének találkozásánál terül el, a kontinens egyik legjelentősebb szárazföldi átjárójának jókora részét határolja, így Hispánia bástyájának is tekinthető.

A történelem tekintetében

Katalónia egy olyan része a mai Spanyolországnak, amely már többezer évvel időszámításunk előtt is lakott volt. Minden természeti, földrajzi adottsággal rendelkezett, hogy emberi kultúra alakuljon ki, fejlődjön és virágozzon. A közeli hegyek biztosították a különböző nyersanyagokat, a folyók és körülöttük elterülő síkságok a mezőgazdasági termelés színterei voltak, míg a tenger élelemmel és a kereskedelem lehetőségével árasztotta el a terület lakóit. Az első kultúrák úgy 75-80 ezer évvel ezelőtt jelentek meg, amit leletek sokasága támaszt alá. Az őskorban mind paleolitikus, mind neolitikus kultúrák kialakultak, így hosszú évezredekre tehető a terület virágzó élete. Legjelentősebbnek a területen kialakuló montserrati kultúra tekinthető, melyet a Kr. e. V. évezredből származó kerámiák, használati tárgyak mutatnak.

Hamilcar

A Kr. e. I. évezredben számtalan nép fiai érkeztek erre a területre. Nagy részük a kereskedelem által érkezett a földre, majd telepedett is le. A Kr. e. VII. században görög gyarmatosítók települtek a mai Katalónia vidékére (ők alapították Roses és Empúries telepeket), majd a következő században Afrika felől ibérek leltek itt új otthonra. Erre az időre tehető a mai Katalónia őslakosainak kialakulása is: a keltiber nép a kelta és ibér népcsoport összeolvadásából alakult ki.
A Kr. e. III. század folyamán előbb főníciai, majd pun hódítók jelentek meg területén. A pun hódítók vezetője, Hamilcar Barcas települést alapított Barcino néven. Egyes történészek szerint innen ered a mai Barcelona elnevezése is. A következő fontos eseményt az jelentette, hogy görög kereskedők behívták a rómaiakat, akik Hispania Tarraconensis néven a tartományt alapítottak. A rómaiak ibériai birtokainak központja Tárraco (ma Tarragona) lett. A rómaiak megjelenése maga után vonta a terület gazdasági és társadalmi fellendülését: a Római Birodalom számára egy központi régió lett. A Kr. e. I. század közepén zajló polgárháború egyik központi területe volt, amiről Iulius Caesar „Commentarii de bello civili” („A polgárháborúról”) című művében is beszámol. A római államférfi és hadvezér saját katonai sikereit mutatja be a könyvének azon részében, amely a hispániai háborúról szól. A rómaiak uralma idején tovább folytatódott a különböző nemzetiségű kereskedők letelepedése: szír, zsidó és arab kereskedők érkeztek a tartományba. Róma bukásával a terület is vesztett fontosságából, ill. visszaesés következett be a mindennapi életben.

A népvándorlás viharait ezen terület is megszenvedte: 415-ben Ataulf király vezetésével gótok telepedtek le, megalapították Gothalaniát (Katalónia), melynek területén kilenc püspökség alakult ki. A virágzó gót kultúrát aztán az arab támadás törte meg: 710-718 között Tarif Ibn Malik vezetésével elfoglalták az arabok. A mórok 717-ben alapították meg Barjelúnah települést – más történészek innen eredeztetik a mai katalán fővárost. Azonban az arabok uralma nem tartott sokáig: 801-ben sor kerül a nyugati mórok és gótok kiűzésére – Katalónia a Frank Birodalom részévé vált.

Nem sokkal később, 847-ben Szőrös Wilfred gróf szabadította fel a frank uralom alól, aki egyúttal megalapította a Barcelonai Grófságot. 1137-ben Katalónia és Aragónia egyesült, IV. Ramon Berengár (1113–1162) Barcelona grófja (1131–1162) és Petronila aragóniai királynő (1135–1174) házasságának eredményeképp. Leszármazottaik, a Barcelonai ház további királyai: II. Alfonz, II. Péter, I. Jakab (felesége Árpád-házi Jolán, II. András magyar király leánya). Aragónia uralkodói a Földközi-tengeren terjeszkedtek, elfoglalták Szicília, Szardínia, Korzika szigetét.

A katalán identitástudat kialakulásában nagy szerepe volt az önálló nyelvnek, illetve nyelvi kultúrának. A katalán nyelv, amely a 9–12. század táján terjedt el mai területén, újlatin nyelv, mint – a baszkot leszámítva – minden más hivatalos nyelv Spanyolországban. A katalán irodalom virágkora (a 12–15. század időszaka) egybeesett Katalónia középkori birodalmiságával. Ez a kettős élmény azóta is kiemelkedő jelentőségű a katalán nemzeti érzés szempontjából. A katalán nyelv fennmaradásában, modernizálódásában nagy szerepe volt a kiemelkedő kereskedelmi központnak: Barcelonának. A tartomány önálló parlamenttel (cortes) rendelkezett, ill. saját törvényalkotó és végrehajtó hatalommal is bírt. 1359-ben hozták létre a parlament állandó bizottságát, melynek Generalitat volt a neve. A középkorban a XIV. században élte virágkorát Katalónia.

Montserrat – a “Fekete Szűz” és a katalán nép bölcsője

Montserrat – a “Fekete Szűz” és a katalán nép bölcsője1479-ben Katalónia Kasztíliához kapcsolódott megőrizve nyelvét és alkotmányát. 1492-ben sor került a mórok teljes kiűzésére az Ibériai-félszigetről. Izabella és Ferdinánd uralkodása a központosítás jegyében telt el a XV.-XVI. század fordulóján, ami hatással volt a katalán nemzet önállóságára is. Ettől kezdve a katalán nyelv is fokozatosan visszaszorulóban volt, azonban a XVIII. század végéig sikerült megtartani a közigazgatásban és az irodalomban. Katalónia, melyet a Pireneusok szelt ketté, 1652-ben francia kézre került. Azonban a pireneusi béke értelmében (1659) az addig egységes Katalónia két részre szakadt: a Pireneusoktól északra eső területek Franciaország birtokában maradtak, a délre esők pedig visszatértek a Spanyol Királysághoz. Rosello, Conflent, Vallespir és Cerdanya Franciaország része lett. 1714-ben V. Fülöp csapatai foglalták el, majd 1716-ban felszámolták az önálló cortes-t és Generalitatot, betiltották a nyelvet, kitelepítették az egyetemet. A tartomány a Napóleon elleni függetlenségi háború idején egyesült végérvényesen Spanyolországgal.

A 19. században magindult az ipari fejlődés a tartományban: a vasútvonalak építése, az építkezések korszaka jött el. A tartomány egyre nagyobb gazdasági fejlődésnek indult. Nemcsak az ipar, hanem a kereskedelem is hatalmas lendülettel fejlődött, ami teret engedett a katalán kulturális élet virágzásának is. Barcelona fokozatosan a Földközi – tenger nyugati medencéjének központjává emelkedett. A gazdagodás jelei láthatók a századfordulón emelt házakon, palotákon, és nagy volumenű építkezéseken. Ekkor élt, és alkotott a nagy építész, Antoni Gaudí is.

1873-ban a politikai életben is változás következett be. Az ország ekkor kapott új alkotmányt, amely a Királyságot 17 tartomány föderális szövetségeként írta le. Erre az időre tehető a katalán nemzeti alapon szerveződő politikai – társadalmi szervezetek létrejötte is, amelyek a következő évtizedekben fokozatosan erősödtek meg. A XX. század elejére aztán szinte egyedüli politikai erővé váltak. A belső helyzet következményeként a királyság alapjaiban ingott meg a század elejére: a központosító és szeparatista törekvések szétfeszítették az államot összetartó erőket. A szeparatizmusra való válaszul született meg 1912-ben a törvény a regionalizmusról, amely 1914-ben lehetővé tette a négy katalóniai provinciát összefogó egyesített gyűlés megalakítását.

Tossa de Mar – a Costa Brava és Katalónia aranypartja

Az I. világháborút a királyság semlegesként élte meg, amely biztosított némi gazdasági fellendülési lehetőséget Katalónia számára. A háborút követő gazdasági válságot azonban nem kerülhették el, amihez szorosan kapcsolódott a belpolitikai ingatagság is. Az idilli fejlődésnek az 1920-as évek anarchiája, a Rivera – diktatúra, majd azt ezt követő polgárháború vetett véget. Az 1936-39-es polgárháborúban a katalán nép a „köztársaságiak” oldalán harcolt, így Franco tábornok győzelme után nem sok jóra számíthatott. 1939-ben Franco tábornok csapatai elfoglalták a katalán fővárost. Ezzel kezdetét vette az elnyomás, az elnyomatás. A katalán nemzeti jelképeket betiltották, a nyelv használatát nem engedélyezték, és a katalán nemzeti érzést minden erővel korlátozták. Az elnyomásból az FC Barcelona sem maradhatott ki: a polgárháború után a Klub élére Francóhoz lojális katalán emberek kerültek, akik azonban a rendszer adta keretek között igyekeztek fenntartani a Klub gyökereit. A diktatúrának a „Caudillo” 1975. novemberi halála vetett véget.

A Generalitat épülete

Fontos megemlíteni, hogy a tényleges katalán nyelvterület lényegesen nagyobb a mai Katalónia területénél, ide tartoznak még Valencia és a Baleári-szigetek autonóm közösségei, valamint Aragónia keleti sávja (Franja de Ponent), az Andorrai hercegség és a franciaországi Pyrenées-Orientales megyében elhelyezkedő, a katalán nyelvterülettől 1659-ben elszakított Észak-Katalónia, valamint az olaszországi Szardínia szigetén levő Alguer (olaszul Alghero) város1977 óta újra működhet Barcelonában a Katalán Kormány (Generalitat de Catalunya), melynek első elnöke Josep Tarradellas volt. Az ezt követő évtizedekben tovább bővült a katalán nemzet autonómiája. Szabadon használhatják nyelvüket, nemzeti jelképeiket, szimbólumaikat. Önálló közigazgatási egységet alkotnak, saját kormányzattal, saját közigazgatási rendszerrel, önálló politikai struktúrával.

A jelen Katalóniája

Földrajzi adottságainak következtében Katalónia fokozatosan a kereskedelem, majd később az ipar meghatározó tényezőjévé vált. Domborzatából adódóan mezőgazdasága a hegyvidéki állattenyésztésben nagyrészt kimerül. A terület hagyományosan ipari jellegű, de meghatározó jelentőségű vált a turizmus is. A tartomány GDP-jének legnagyobb szeletét az ipari ágazatok termelik meg, a

Paella – igazi katalán ételmezőgazdasági termelés aránya csökkenő tendenciát mutat. Ugyanakkor a turizmus, és a szolgáltató szektor egyre nagyobb szeletet hasít ki a tartományban megtermelt bruttó nemzeti össztermékből. Katalónia a Spanyol Királyság második legfejlettebb területe a madridi, központi országrész után. Barcelona a kereskedelem egyik legforgalmasabb központja, a Földközi-tenger nyugati medencéjének legnagyobb forgalmú kikötője. A kikötő kereskedelmi, turisztikai szempontból is kiemelkedő jelentőséggel bír.

A katalán régió előnye földrajzi fekvése, a francia határ közelsége is, ami fontos a spanyol és az európai piacra törekvő külföldi multinacionálisok számára. További fontos vonzó tényező a fejlett infrastruktúra, ami a közlekedésre, a bankhálózatra, telekommunikációs lehetőségekre is vonatkozik.

A katalán ipar vezető ágazatai az acélgyártás, az autógyártás, a textilipar, a vegyipar, a feldolgozóipar és az élelmiszeripar. Az acélgyártás a járműipar kiszolgáló iparága. Kész- és félkésztermékeket állít elő, mind hazai, mind külföldi felhasználásra. Az autógyártás központja Barcelona, itt székel a híres SEAT autógyár is, azaz a Sociedad Española de Automóviles de Turismo S.A. Mára már részben elvesztette egyediségét és önállóságát, jelenleg a Volkswagen konszernhez tartozik. Az autógyártás mellett a vegyipar tölt be fontos szerepet – a termékei az exportban is vezető helyen állnak. A vegyipari termelés egyik centruma a tartomány. A feldolgozóipar és az élelmiszeripar a mezőgazdaság termékeit hasznosítja. Katalónia a Királyság legnagyobb bor- és olívaolaj – termelője. A borexportban Európában a második helyet foglalja el, csupán Franciaország előzi meg e tekintetben. Világszerte híres nemzeti jellegzetesség a Sangria.A mezőgazdaságon belül a növénytermesztés és az állattartás is jelen van, bár egyre inkább szűkülő részt vállalva a nemzeti össztermékből. A növénytermesztés legfőbb terményei az árpa, a búza, a hüvelyesek, az olajbogyó és a szőlő. Az állattenyésztés elenyésző jelentőségű: kevés szarvasmarha, sertés, és némileg több juh. Ugyanakkor fontos szerepet tölt be az egyre bővülő halászat, halgazdálkodás, aminek legfőbb színtere a Földközi-tenger, de az édesvízi haltenyésztés is számottevő. A halászattal kapcsolatban jegyeznénk meg, hogy a tenger “gyümölcseiből” készült ételkülönlegesség a paella, amely a katalánok egyik nemzeti étele is egyben.

A kereskedelem az ipar és a mezőgazdaság által megtermelt javakat értékesíti külföldön és belföldön egyaránt. Kiviteli cikkei közül kiemelkednek a járműipar termékei, a bor, az olívaolaj, a textilipari végtermékek. Katalónia legfontosabb kereskedelmi partnerei Franciaország, Németország, Olaszország, ill. az észak-afrikai arab államok. Az export 75%-a az Európai Unió tagállamaiba irányul.

Girona, a “legkatalánabb” város: az Onyar folyó és a Katedrális

Barcelona minden tekintetben Katalónia központja, egy igazi világváros, olvasztótégely, egyben a kontinens egyik kulturális metropolisza. Színházai, épületei, múzeumai, s egyéb művészeti értékei önmagukért beszélnek. A város arculatát, jövőjét a barcelonai olimpia jelentősen befolyásolta. Ugyan az ipar is jelentős szereppel bír, mégis az előbb említett olimpia, valamint a turisztika előtérbe helyezése segítette elő együttesen, hogy megállítsák a lakosság „elöregedését”, valamint általános jólétet teremtsenek a lakosok számára.

A tartomány és székvárosa gazdasági életében egyre fontosabb szerepet játszik a turizmus és a szolgáltatóipar. Hatalmas bevételeket könyvelhetnek el belőle, mind Katalóniában, mind Barcelonában. Ebben a tekintetben a fordulópontot az 1988-as esztendő jelentette: a NOB ugyanis ekkor adta oda a Nyári Olimpia rendezési jogát Barcelonának. Ennek következtében megindult a város fejlesztése, az infrastruktúra modernizálása, a látnivalók restaurálása. Az olimpiát követően ez a szemlélet tovább erősödött, így mára a város és környéke egyik kiemelkedő fontosságú turisztikai központtá emelkedett. Barcelona számtalan olyan nevezetességgel bír, amelyet a világ minden tájáról érkező turisták százezrei csodálnak meg. A Sagrada Família mára Spanyolország leglátogatottabb nevezetességévé vált. Ezenkívül is vannak a városnak büszkeségei, melyek megtekintése mindenki számára ajánlott: a Güell Park, a Casa Milá, a Casa Batlló, a La Rambla, a Barri Góthic, a Montjuic-hegy az olimpiai faluval és stadionnal. Ehhez szorosan kapcsolódik a konferencia-turizmus és a vásár-turizmus egyre nagyobb szerepet betöltő formája. Ennek szervezésére állította fel a városi önkormányzat a FIRA vásárközpontot: ez felel a beruházásokért, a gazdasági jellegű vásárok rendezéséért, gazdasági – turisztikai konferenciák szervezéséért. Központi épülete a Plaça d’Espanyán áll.

Katalónia és az egész Királyság közigazgatási felosztását a 2006. évi autonómia statútum határozza meg napjainkban. A törvény Katalóniát négy tartományra (provincias) osztja: Barcelona, Tarragona, Llleida és Girona, melyek székhelyei a tartomány névadó városai. A tartományokon belül nyolc megye jött létre, melynek tanácsai átvették a tartományi tanács szerepkörét. A legkisebb közigazgatási egységeket a községek alkotják, melyekből mintegy 950 található Katalóniában.

Függetlenségi törekvések?

Első nekifutásra talán nehéz megérteni, hogy miért is akar Katalónia a lehető leginkább elszakadni az „anyaországtól”. A katalán nemzeti öntudat a 17. században rajzolódott ki tisztán. Ebben az időszakban alakult ki az a sajátos értékrend, mely biztosította Katalónia számára, hogy a központi államon belül jelentős léptékű társadalmi, kulturális és gazdasági fejlődésnek induljon. A Katalán nyelv ismételt előtérbe kerülése egyrészt a változásra való vágy következménye volt, másrészt az említett értékrend kialakulásának előfutára. Eleinte leginkább a kultúrában volt érezhető az elszakadás, majd a gazdaságot tekintve is fokozatosan. A modern, haladó gondolkodás, a liberális eszmék, a saját nyelv és kultúra, valamint a hagyományok és a közösségi szellem ápolása a központi hatalom nézeteitől, a „spanyol szokásoktól” merőben eltért. A katalánok jövőjük érdekében a fejlődés útját keresték, amit a közösség összefogásában és a kemény munkában találtak meg. Az önállóságra való vágy talán a legnagyobb mozgatóerő, ami egykor és ma is meghatározta Katalónia életét.

Besalú – a vidéki Katalónia egyik ékköve

Az 1978-as alkotmány életbe lépésétől kezdve Barcelona több szempontból is külön utakon jár Spanyolországgal szemben, ez azonban a francói rezsimet leszámítva az elmúlt 1000 esztendőre is igaz állítás. Autonómia ide, vagy oda, Katalónia nem elégszik meg ennyivel. Ez akár rebellis hozzáállásnak is betudható lenne, ha a katalán nemzetet korábban nem akarták volna mindenáron beolvasztani a központi spanyol államba, egyúttal nem akarták volna ráerőltetni akaratukat, ahogy nem kényszerítették volna nemzetiségük megtagadására sem őket. Azonban azt is látni kell, hogy a katalánok jelen pillanatban elégedettek, többségük megelégszik a jelenlegi állapottal. A jelen belpolitikai, gazdasági és társadalmi körülmények között a katalánok döntő többsége nem kívánja mindenáron a Királyságtól történő elszakadást. A Katalóniában megtermelt GDP és befizetett adók nagyon magas aránya helyben kerülnek felhasználásra, az állam visszacsorgatja a katalán nemzet fejlesztésébe. Meg kell említeni az utóbbi két-három évtizedben megfigyelhető bevándorlást is, amely által nőtt a nem katalán származásúak számaránya a tartományban. Mindezek és a katalánul beszélők arányának csökkenése természetesen nem jelenti a Katalán nemzet, kultúra hanyatlását.

“Katalán minden ember, aki Katalóniában él és dolgozik, és aki munkájával és erőfeszítésével hozzájárul Katalónia építéséhez. Katalán minden ember, aki Katalóniában él és dolgozik, és katalán akar lenni.”

Az idézet Jordi Pujoltól származik, melynek legfontosabb üzenete az, hogy a Katalánok mindig is sajátos elképzeléssel rendelkeztek magukról, szülőhazájukról. Az idézett mondat rendkívül érdekes megvilágításban tálalja Katalóniát, hiszen a hangsúly azon van, hogy nem vallási, vagy származási alapon tesznek különbséget maguk és a spanyol nemzet között. Egész egyszerűen eltér a világról, életről alkotott véleményük, más az értékrendjük, s ez együttesen a többszáz éves hagyományokkal, a saját nyelvvel, valamint a történelem során kialakult különbözőségekkel, konfliktusokkal együttesen „elszakadásra” készteti a Katalán nemzetet. Ugyanakkor a mondatban ott lapul a modern katalánizmus jelentése is, mely arra hívja fel a figyelmet, hogy mindent egybevéve a Katalánnak lenni egyet jelent egy közösséghez való tartozással, azonosulással, mely csupán értékeit próbálja őrizni, s jövőjét biztosítani, ezzel együtt bizonyítani: a saját erejükből képesek létezni, életben maradni, sőt megtalálni a boldogságot.

Reméljük, sikerült részletesen bemutatni, s megismertetni az átlagtól jobban a Blaugrana hazáját. Katalónia, ahogy írásunk alcímében is utaltunk rá: létezett a múltban, bármi is történt, ahogy arra építve a jelenben is, sőt virágzik, s biztosak lehetünk benne, hogy eztán is fog, szép jövő előtt áll!

Catalunya triomfant!

Catalunya not Spain!

Kapcsolódó cikkek